Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl